Minubas service- og avtalevilkår

Denne avtalen er gyldig for perioden som er angitt i ordrebekreftelsen fra ikrafttredelsestidspunktet.

Avtalen fornyes automatisk i 12 måneder når den utløper inntil den ene parten gir den andre beskjed om at man ikke lenger ønsker å delta i samarbeidet, men minst 14 dager før utløpet av inneværende periode. Når fornøyd garantien utløper tilbakebetales ikke forhåndsbetalte abonnementer.

Taushetsplikt og konfidensialitet

Minuba AS har taushetsplikt når det gjelder alle forhold man får vite om kunden i sammenheng med levering av produktene, med mindre det gjelder omstendigheter som må bringes til tredjeparts kunnskap. Taushetsplikten gjelder også etter kontraktens opphør.

Begge parter er enige om, selv etter oppsigelse av kontrakten, å ikke på noen måte overlevere noen form for sensitiv informasjon om den andre parten, inkludert, men ikke begrenset til, kunde- og saksopplysninger, forretningskontrakter og andre koblinger til motparten, inkludert enkeltpersoner, bedrifter eller andre organisasjoner.

Minubas servicenivå – Tilgjengelighet, Sikkerhet, Back-up og oppdateringer

Minuba er internettbasert og fungerer bare med internett tilgang. Kunden er selv ansvarlig for å sikre tilgang til internett.

Vi garanterer at Minuba er tilgjengelig minst 99,7 % av tiden, bortsett fra de normale servicevinduene i løpet av en 12- måneders periode. Minuba AS oppdaterer Minuba kontinuerlig og forbeholder seg retten til ett normalt servicevindu den andre torsdagen i måneden, mellom kl 18:00 og 24:00 (UTC+1). Dersom tilgjengeligheten er mindre har kunden rett til erstatning tilsvarende et beløp i forhold til perioden da systemet ikke har vært tilgjengelig. Erstatningen kan aldri overstige beløpet som kunden allerede har betalt for Minuba i løpet av den siste 12- måneders perioden.

Data sikkerhetskopieres hver dag. I tilfelle tap av data for kunden, er det mulig å gjenopprette data fra hver dag den siste uken, og deretter hver uke (søndag) fra de siste 2 månedene.

Hvis kunden vil gjenopprette egen data tar Minuba AS betaling i henhold til gjeldene timesats.

Eiendom- og opphavsrett

Minuba AS har eiendoms- og opphavsrett til Minuba. Denne avtalen gir kunden rett til å bruke Minuba. Kunden kan ikke under noen omstendigheter overføre Minuba eller relatert materiale til en tredjepart, med mindre det spesifikt finnes en egen skriftlig avtale om dette.

Etter endt samarbeid er Minuba AS forpliktet til å ødelegge alt materiale kunden har levert. Kunden er ansvarlig for at data som kunden plasserer hos Minuba AS ikke krenker rettighetene til tredjepart.

Kunden har eiendomsrett til sine egne data i Minuba. Kundens data kan derfor ikke inngå som aktiv i forbindelse med Minuba AS eventuelle betalingsstans, konkursbehandling, tvangsoppløsning eller lignende. Konkursforvalter, bobestyrer eller andre tjenestemenn må derfor uten ugrunnet opphold, sikre at kunden kan få sin data utlevert.

Kundens ansvar

Kunden er selv ansvarlig for alle typer aktiviteter, foregår ved bruk av kundens kontoer, inkludert å huske på å logge ut etter bruk.

Kunden må umiddelbart informere Minuba AS om alle former for uautorisert bruk av kundens passord eller kontoer og alle eventuelle andre former for brudd på sikkerheten som kunden kjenner til eller har mistanke om. Tilsvarende skal kunden etter beste evne umiddelbart prøve å stoppe all ulovlig kopiering og distribusjon av innhold i den grad at kunden har kjennskap til dette.

Minuba AS er ikke ansvarlig for uautorisert tilgang til eller endring av kundens overføringer eller data, materialer, informasjon eller data som er sendt eller mottatt, uansett om data er tatt imot av Minuba AS, samt alle transaksjoner som registreres i Minuba.

Håndtering av personlig informasjon

Minuba AS er en dataprosessor for de personlige dataene som Kunden lagrer og behandler i Minuba. For å behandle kundens personlige opplysninger, er avtalen som følger: Begge parter skal kontinuerlig gjennomføre hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak som oppfyller kravene i databeskyttelsesforskriften GDPR 2016/679 (i dokumentet "Regulering") for å sikre og beskytte de registrerte rettigheter.

Minuba AS skal oppfylle kravene i forskriftens artikkel 28, herunder også for spesiell betaling gi kunden den bistand som er nevnt i artikkel 28 og gi opplysninger og nødvendig dokumentasjon til kunden slik at kunden kan overvåke at Minuba AS oppfyller kravene i artikkel 28 ved å tillate og bidra til revisjon.

Minuba AS skal ha rett til å bruke underleverandører som, for egen regning og risiko, også behandler kundens personopplysninger. Minuba AS skal, når det gjelder underentreprise eller bruk av en ny underleverandør, varsle Kunden skriftlig minst 30 dager før den planlagte erstatning / ny underleverandør. Kunden har rett til å protestere mot den påtatte erstatning av underentreprenør / ny underleverandør.

Minuba AS garanterer at alle underleverandører oppfyller kravene i forskriftens artikkel 28 og forpliktelsene i denne delen.

Minuba AS kan ikke overføre kundens personopplysninger til tredjeland uten skriftlig tillatelse fra kunden.

All behandling av kundens personopplysninger er i samsvar med kundens dokumenterte instruksjoner. Den dokumenterte instruksjon består både av partenes avtale, slik at databehandlingen som er nødvendig for å Minuba AS til å oppfylle kontrakten inngått med kunden, kan utføres, og også de spesifikke instruksjoner som kunden har gitt Minuba AS.

Dersom Kunden ikke pålegger Minuba AS på annen måte, er Minuba AS berettiget og forpliktet til å fjerne Kundens personopplysninger innen 3 måneder etter at forretningsforholdet mellom partene ble avsluttet.

Kunden kan ikke bruke Minuba AS til å behandle andre kategorier av registrerte eller andre typer personopplysninger enn Minuba AS er ment for. Minuba AS har rett til å bruke data i anonym form.

Ansvarsbegrensning

Minuba AS erstatningsansvar er begrenset til et beløp som tilsvarer det beløpet som allerede er betalt eller som skal betales for bruken av produktet i en periode på 12 måneder.

Ingen av partene er ansvarlig for den andre parten med hensyn til indirekte skader, følgeskader eller spesielle skader, inkludert tapt fortjeneste, tap av data eller krav fra tredjepart. Denne ansvarsbegrensningen gjelder uavhengig av årsaken til problemet, herunder inkludert, men ikke begrenset til, uaktsomhet.

Forsinkelser

Minuba AS er ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes andre leverandører eller kundens øvrige omstendigheter, og heller ikke forsinkelser på grunn av force majeure eller ekstreme forhold som ligger utenfor kontrollen til Minuba AS.

Oppsigelse

Hver av partene kan si opp denne avtalen med umiddelbar virkning som følge av at den andre parten bryter avtalen, forutsatt at den andre parten innen 30 dager etter skriftlig varsel om dette ikke har vært i stand til å rette opp i feilen. Unntatt fra dette er manglende betaling fra kunden, i så fall kan Minuba AS si opp avtalen, hvis ikke kunden innen 10 dager etter påminnelsen fullstendig har korrigert dette mellomværende kan Minuba AS suspendere eller umiddelbart si opp avtalen med kunden slik at kunden ikke lenger har tilgang til systemet.

Hvis kunden ønsker å få en mulig suspensjon opphevet for å få tilgang til systemet igjen krever dette at kunden har fullt ut korrigert sitt mellomværende og at kunden betaler et re-etableringsgebyr.

Ved oppsigelse avbrytes kundens tilgang til Minuba på den datoen kontrakten avsluttes. Uansett årsak til oppsigelse av denne avtalen kan kunden mot betaling, motta utskrifter eller filer med kundens data på Minuba levert.

Tvister og uenigheter

Hvis denne avtalen fører til uenighet mellom partene skal man forsøke å løse det i minnelighet. Hvis en minnelig løsning ikke kan oppnås avgjøres uenigheten i henhold til avtalt domstol.