Rapportering

Med rapporteringsfunksjonen kan du enkelt trekke ut nøkkeltall på bedriftens ordrer fra Minuba. Du kan selv bestemme hva rapporten skal inneholde av informasjon. Man kan trekke ut rapporter på ordrer i en periode, eller fram til en bestemt dato.

Uavsluttet arbeid

Denne rapporten viser alle ordre som ikke er avsluttede, eller åpne fakturaer som ikke er godkjente. Denne type rapport kan brukes hvis man vil oppgjøre arbeid som er påbegynt men ikke avsluttet. Du kan selv velge hvilke datoer rapporten skal gjelde fra.

Perioderapport

Denne rapporten viser alle utgifter og inntekter knyttet til ordrer for den perioden du velger. Hvis du vil ha alle data med på rapporten, lar du periodefeltene stå tomme. Denne rapporten kan brukes til å bedømme kvaliteten på tilbudsgivningen deres, dekningsgrader, utfakturering, og mer. Rapporten er god til måneds- eller kvartalsrapporten til deg selv og et eventuelt styre.

Videre i artikkelen vil vi gå gjennom hva de forskjellige feltene i rapporten inneholder.

Beskrivelse av feltene i rapporter

Rapportene gir deg mulighet for å hente nøkkeltall ut for ordrene. Nedenunder er de forskjellige feltene forklart, så du kan se hvilke felter som er relevante for deg når du skal ta ut din rapport.

Navn Beskrivelse Beregnes ved
Salgspris Fast pris eller salgspris av forbruk.
Anslått pris Den anslåtte pris fra kalkulasjonen på ordren.
Anslåtte kostnader Den anslåtte omkostning fra kalkulasjonen på ordren.
Timeforbruk Antall registrerte timer på arbeidssedlen.
Timekostnader Lønnutgift for arbeidssedlen.
Materialekostnader Materialeutgift for arbeidssedlen.
Samlet omkostning Samlet utgift for arbeidssedlen. Summen av timekostnader og materialekostnader
Timesalgsverdi Salgspris av registrerte timer, både fakturerte og ikke fakturerte. Eksklusiv ekstraarbeider
Materialesalgsverdi Salgspris av materialer, både fakturerte og ikke fakturerte. Eksklusiv ekstraarbeider
Ekstraarbeid timesalgsverdi Salgspris av registrerte timer fra ekstraarbeider, både fakturerte og ikke fakturerte.
Ekstraarbeid materialesalgsverdi Salgspris av materialer fra ekstraarbeider, både fakturerte og ikke fakturerte.
Ekstraarb. fast pris Salgspris fra alle ekstraarbeider i fast pris.
Ekstraarb. forbrug Salgspris fra alle ekstraarbeider med forbruk som prisgrunnlag.
Fakturert beløp Det totale beløp av samtlige godkjente fakturaer på arbeidssedlen.  
Anslått dekningsbidrag Estimert fortjeneste på ordren. Forskellen på Salgspris eller Anslått pris og Anslått omkostning
Faktisk dekningsbidrag Hva du har tjent på ordren. Forskjellen på Fakturert beløp og Samlet omkostning
Faktisk/budsjettert utgift(%) Dette tallet beskriver hvor mye de faktiske omkostninger avviker fra de estimerte omkostninger. Utregnes ved å dividere Samlet omkostning med Anslått omkostning ganget med 100
Faktisk/budsjettert indtekt(%) Dette tallet beskriver hvor mye de faktiske inntekter avviker fra de estimerte inntekter. Utregnes ved å dividere Fakturert beløp med Anslått indkomst eller salgsverdi ganget med 100
Faktisk dekningsgrad (%) Beskriver hvor mye du har tjent på ordren i prosent av salgsprisen. 1 minus Samlet omkostning dividert med fakturert beløp ganget med 100
Budsjettert dekningsgrad (%) Hva som er estimert til at du kan tjene på ordren i prosent. 1 minus Anslått pris dividert med Anslåtte omkostninger ganget med 100

 

 

 

Navn Beskrivelse Beregnes ved
Salgsverdi Dette er salgsprisen på timer og materialer som er brukt. Summen av Timesalgsverdi og Materialesalgsverdi
Ferdiggjørelsesgrad (%) Anslått ferdiggjørelsesgrad som angir hvor mange prosent av oppgaven som er utført. Utregnes ved å dividere Salgsverdi med Tilbudspris ganget med 100
Ufakturert salgsverdi Verdien av arbeid som ennå ikke er fakturert. Salgsverdi minus Fakturert beløp

Eller ved fast pris: Færdiggørelsesgrad ganget med tilbudspris minus Faktureret beløp

Oppdatert dato Viser data for seneste aktivitet på ordren.
Kundenummer Viser kundenummer.
Ordreoverskrift Viser overskrift for ordren.
Opprettet dato Viser data for opprettelse af ordren.